törvények, aranybulla

törvények

A jogi írásbeliség egyik fontos területe. A középkor jogéletét alapvetõen az íratlan szokásjog szabályozta. Írott törvényre ott volt szükség, ahol a szokásjog hiányosnak mutatkozott, illetve a szokásjogot kellett megváltoztatni. Elsõsorban az egyházat és a vallásgyakorlást érintõ, valamint büntetõjogi kérdések igényeltek írott szabályozást. Ezekben az esetekben Karoling-kori zsinati határozatok és egyházi joggyûjtemények szolgálták a törvényhozás forrásbázisát. A törvényeket a király és a tanács hozta a 11. században vegyes jellegû zsinatokon, ahol a világi és egyházi kérdésekben egyaránt a vegyes összetételû királyi tanács döntött. A 12. század elejétõl az egyházi törvényhozás önállósult, s tiszta egyházi zsinatokon valósult meg. Valószínûleg számos alkalommal került sor elvi döntések meghozatalára, melyeket azután valamivel késõbb foglaltak egységes beosztású törvénykönyvekbe. A 11-12. századból Szent István nevéhez két, Szent Lászlóéhoz három, Kálmánéhoz két törvénykönyvet kapcsol a hagyomány, ezenkívül két esztergomi zsinat, és kisebb zsinati töredékek szövege maradt fenn a 12. századból. A 13. században a törvényeket nagyobb társadalmi csoportok számára kiadott kiváltságlevelek pótolták, de a század végén két törvényhozási emlék s egy tanácshatározat is maradt III. András király korából. Irodalmi szempontból törvényeink közül kimagaslik az irodalmi igényû prológussal ellátott Kálmán-kori törvénykönyv (Kálmán ún. I. törvénykönyve), melynek összeállítója Alberik volt. Törvényeink általában késõbbi, 15-16. századi másolatokban maradtak csak fenn.   

SZK

aranybulla

Jelentése eredendõen az oklevelet hitelesítõ arany függõpecsétre vonatkozott, ám jelölte az ilyen pecsétekkel ellátott szabadságleveleket is. Aranybullának elsõsorban II. András király 1222-ben kibocsátott törvényét nevezzük.

Petrovics István nyomán

Korai Magyar Történeti Lexikon (9-14. század). Fõszerk.: Kristó Gyula. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1994, 55–56.

SGY


1. I. István I. törvénykönyve
2. I. István II. törvénykönyve
3. I. László törvényei
4. Kálmán törvénykönyve
5. Az esztergomi (?) zsinat határozatai
6. III. András törvényei
7. Kálmán király törvénykönyvének ajánlólevele
8. Az 1222. évi Aranybulla
9. Az Aranybulla megújítása1. Szent István törvényei az admonti kódex elsô lapján

2. Szent László törvényei a Thúróczy-kódexben

3. II. András aranypecsétjének elô- és hátlapja