ENCYCLOPAEDIA HUMANA HUNGARICA 03
A HUNDIDAC '97 ARANY DÍJAS SOROZAT RÉSZE


Az Anjou- és Zsigmond-kor Magyarországon
(1301-1437)

A több mint háromszáz évet átfogó Árpád-dinasztiát a liliomdíszt viselõ Anjou-ház váltotta fel a Magyar Királyságban. A 14. század történetét folyamatos harc jellemezte a trónért és az egyeduralomért. A Károly király nevéhez fûzõdõ konszolidációt Nagy Lajos kora és a királynõk uralma követte. Az ország nagyjai között megosztott hatalom végül is Zsigmond királyságát eredményezte, akinek személyében elsõként ülhetett magyar uralkodó a Német-Római Császárság trónján. Az ómagyar kor nyelvtörténetét egyházi és világi tárgyú emlékek bemutatásával, a korabeli irodalmat a mûveltségi viszonyok elemzésével, a korszak jeles szerzõinek, kedvelt mûfajainak és ránk maradt mûveinek ismertetésével idézzük fel. A mûvészettörténeti elemzések bevezetnek többek között a gótikus stílus építészetébe, s gazdag képzõmûvészeti vizuális élményt nyújtanak. Az elõzõ részekhez hûen itt is részletes leírást kapunk a kor zene- és tánctörténetérõl. Az egyháztörténet lapjain megelevenedik az ország Szentszékkel való kapcsolata, a magyar egyház belsõ tagozódása és az egész társadalomhoz való viszonya. A történeti földrajz fejezet elemzi a határos országok és tartományok, a belsõ kormányzat illetve a település és a lakóhely sajátosságait. Az életmóddal foglalkozó rész a korabeli társadalom, gazdaság és mindennapi élet részleteirõl ad tájékoztatást.

A sorozat második részéhez hasonlóan most is olyan felhasználóbarát menüpontok találhatók a CD-ROM anyagában, mint az egyes fejezeteken belüli lapozást megkönnyítõ segédeszköz, az idõrendben való keresés lehetõsége, a képállomány saját szemléltetési céloknak megfelelõ összeállíthatósága. Az angol és német tematikus összefoglalók mellé - a kultúránk iránt érdeklõdõ külföldiek számára - magyar hangfelmondás kérhetõ. Hasznos segédlet a felhasználó által már bejárt útvonal visszafelé való áttekintését biztosító "Ariadné fonala". A tematikus összefoglalókat és címszavakat ez alkalommal is bõséges illusztráció kíséri: 900 kép, 44 zenei háttéranyag, 63 kinyomtatható korabeli forrás. A bemutatott mellékletekrõl folyamatosan kérhetõ információ. A CD-ROM létrejöttét most is mintegy 50 fõ (kutatók, gyakorló pedagógusok és számítástechikai szakemberek) összehangolt munkája biztosította.

A harmadik rész fejlesztéséhez többek között a Világbank Ifjúsági Szakképzési Projekt Taneszköz-fejlesztési Szakcsoportja és a Közoktatási Modernizációs Közalapítvány nyújtott támogatást.

A CD-ROM használatához ajánlott konfiguráció igazodik az iskolák számára elérhetõ minimumhoz: 486DX2-66-os számítógép, 8 MB RAM, 640x480-as felbontású SVGA-képernyõ 65.000 színû beállítással, SB kompatíbilis hangkártya, kétszeres sebességû CD-ROM-olvasó, Windows 3.1.

A mûvelõdéstörténeti taneszköz fejlesztõje: ENCIKLOPÉDIA HUMANA EGYESÜLET

1438 Budapest, Pf. 435.