Az ENCYCLOPAEDIA HUMANA HUNGARICA
magyar, angol és német nyelvû
mûvelõdéstörténeti CD-ROM sorozat (EHH) részei:


A magyar õstörténet és az államszervezés kora
(a kezdetektõl 1038-ig)
Budapest, 1996.


Árpád-házi királyok Szent István után (1038-1301)
Budapest, 1997.

Kapcsolódó feldolgozás:


Az Anjou- és Zsigmond-kor Magyarországon
(1301-1437)
Budapest, 1997.

A CD-k  felhasznált részeinek eredeti forrásanyaga