A Tihanyi alapítólevél 1055-bôl

KRISZTUS. AZ OSZTHATATLAN SZENTHÁROMSÁG NEVÉBEN. ANDRÁS ISTEN SEGÍTÔ KEGYELMÉBÔL A MAGYAROK GYÔZHETETLEN KIRÁLYA. Minthogy némely halandók elméjükben többnyire elgyöngülve akár lustaság folytán akár vétkes hanyagságból, s igen gyakran a világi dolgoknak hamarosan múló gondjai miatt is tudatlanul, mert nem emlékeztek rá, könnyelmûen a feledésnek adták át, amit láttak és hallottak, ezért a tudósok, bölcselôk s atyáink igen sokan tanácskozással, okossággalés iparkodással rájöttek, hogy amit az emberi nem fiai helyesen elhatároztak, azt a mindig szorgalmas irnokok keze által betûk emlékezetére bízzák, nehogy annak avultsága folytán nyoma se maradjon a késôbbi kor utódaiban. Minthogy tehát ezt ôk hasznosnak és jónak látták, s hogy a jelenkori összes bölcsek is lássák ugyanazt még hasznosabbnak és kitûnônek, ezért András a legkeresztényebb jogart viselô hatalmából folyó parancsából ezen ünnepélyes hártya tanúbizonyságába foglalni rendelte — amint azt jelen oklevél sorjában megmutatja — hogy miket adott Szûz Máriának és Szent Anyos püspöknek és hitvallónak a Balatin fölött a Tichon nevû helyen lévô egyházához a saját és felesége, fiai, leányai és valamennyi élô és megholt atyafia üdvéért megmûvelt vagy parlagon fekvô földekben, szôlôkben, vetésekben, szolgákban, szolgálókban, lovakban, ökrökben, juhokban, disznókban, méhekben s ezeknek ôrzôikben, valamint az illô egyházi felszerelésekben. Odaadta ugyanis a fent említett dicsô király az elôbb írt helyet ott a szigeten, ahol az egyház alapíttatott, s ennek a határai így jegyeztetnek fel: egy tó van körülötte és egy töltés, amely a régiek keze munkájával készült; ezeken belül minden nádas és halászóhely ide tartozik. Ugyanebben a tóban van egy Petra nevû hely, amely a többiekkel együtt ide tartozik. És tudja meg mindenki, hogy ami gyümölcsös, kaszáló és más egyéb — a szôlôkön kívül — a szigeten van, ide tartozik. A királyi rétek pedig,amelyek a szigethez legközelebb fekvô falu mellett terülnek el, ugyanezt az egyházat illetik. Van egy rév is ezen a tavon, s ez hasonlóképpen hozzá tartozik. Azon a Fuk nevû patakon ugyanis, amely a mondott tóból folyik ki, van egy hely, ahol a népek átjárnak, néha a hídon, gyakran pedig a gázlón át, s ez szintén ide tartozik. Másik hely az, aminek Huluoodi a neve, ez szintén a tónál kezdôdik és egészen ide tartozik; hasonlóképpen mindaz, ami ettôl a Huluooditól a kis hegyig és ettôl a Turku tóig fekszik, amelynek a fele a népé, fele pedig az egyházé. Ez a hely egészen a Zakadatig, innen a nagy útig, azután az Aruk szögletéig, majd a Segig és tovább Ursaig, innen pedig a nagy tóig terjed. Ezen kívül vanegy másik szénakaszálásra alkalmas és megfelelô hely a Zilu kut és a Kues kut között, amely ide tartozik. Hasonlóképpen ide tartozik egy másik jó szénatermô hely, a Kerthel. A fent mondott egyházhoz tartozik továbbá egy hely, amely ugyancsak a Bolatin tónál kezdôdik s Koku zarma a neve, ez a Keuris tuere vezetô nagy útig és innen megint a már gyakran említett tóig terjed. Mindaz pedig, amit ezek a határok foglalnak magukba, legyen az sziget, szénatermô hely vagy rét, kétségenkívül ezé az egyházé. Rajtuk kívül ide tartoznak ennek az egyháznak a szolgái a földjükkel és a halászóhelyeikkel, amelyeket elôbb a többi néppel együtt bírtak. Azt a sok köröskörül fekvô cserjést pedig az említett király a tisztjei kezével jelöltette ki ugyanennek az egyháznak tulajdonául. Ugyanezé az egyházé lettek mindazok a halászóhelyek és nádasok, amelyek a Seku ueieze és a révhez vezetô út között fekszenek. A fent megírtakkal együtt van egy másik hely is, ugyancsak a Bolatinban Putu uueieze és Knez között s ez is a szent egyházhoz tartozik halászóhelyeivel és nádasaival együtt. A hasonlóképpen minden jövedelmükkel az itteni kaszálóhoz és rétekhez tartozókon kívül van egy Lupa nevû hely, ahol különbözô fajtájú fák vannak, és ide tartozik három másik hely is, amelyek nagyon alkalmasak szénakaszálásra. Másutt van egy falu, amelyet Gamasnak hívnak; ebben a mondott egyháznak van földje és ezt két út határolja: az egyiknek neve Ziget zadu, a másik nagy út s ezek Szent Kelemennél végzôdnek. Az erdô pedig, amely itt a királyé volt s amelyet mezôk és völgyek vesznek körül, az említett egyházat illeti, kivéve mindazt, amirôl — mint láttuk — már fentebb említés történt. Egy másik helynek, amelynek Gisnav a neve, ezek a határai: a Fizeg menti Munorau kereku, innen Uluues megaiahoz megy, azután a Monarau bukurea, innen Fizeg azaahoz, majd Fyzegen túl Brokina rea és innen a közútig s ezen vonul a Kurtuel faig, innen pedig a Hurhuig, azután egy másik útig, amely megint a Monarau kerekvhoz vezet. Mindaz pedig, ami ezeken a határokon belül terül el — a szôlôket kivéve — a már említett egyházhoz tartozik. Van még azután egy Mortis nevû hely, amelynek határa a Sar feunél kezdôdik, innen az Eri iturea, innen Ohut cutarea megy, innen Holmodi rea, majd Gnir uuege holmodia rea és innen Mortis uuasara kutarea s ezután Nogu azah fehe rea, innen Castelichoz és a Feheruuaru rea meneh hodu utu rea, azután Petre zenaia hel rea. Ezek mellett másutt van egy falu, amelynek Fotudi a neve s ebben ennek az egyháznak van szántóföldje, amelynek ezek a határai: a nagy út innen az Aruk tueig, amely völgy a Kangrez útig nyúlik, tovább a Lean syherig, innen Aruk feeig, majd Luazu holmaig, azután pedig a Kaztelicba vezetô útig. Mindaz amit e határokzárnak körül hasonlóképpen az említett egyházé. Másutt van egy hely és szántóföld rétekkel, amelyet hasonlóképpen a király tisztjei jelöltek ott ki. Ennek a birtoknak a határában van egy erdô, amelynek határa az Ecli révnél kezdôdik és Fidemsiig megy, innen az Aruk tuehez vezetô nagy útig, tovább pedig a kôfejig, azután Bagat mezeeig vonul, majd innen Asauuagihoz. Ebben az erdôben sok kis halastó van s ezek mind a fentírt egyházéi, három kivételével, amelyek közül kettô a királyé, a harmadik pedig Szent Mihályé, Opoudi és Lopdi a királyéi. Ha pedig vannak ugyanitt termô és nem termô fák,ugyanazt az egyházat illetik mindazzal együtt, amit elôbb feljegyeztünk. Van egy lólegeltetô hely, amelynek határa keletrôl a Baluuananál kezdôdik,innen Auihoz, azután az Eleuui humokhoz, majd a Harmu ferteuhoz, azután a Ruuoz licuhoz s innen a Harmu highez megy, innen a Iohtucouhoz, azutána Babu humcahoz ér el, innen az Oluphelrea, azután pedig a Cuestihez, innen a Culun vize közepén vonul, ettôl a Fekete kumucig, innen pedig a Fuegnes humuchoz, azután a Cues humuchoz megy, majd a Gunusaraig, innen a Zakadatig és tovább a Serne holmaig, azután a Baluuanig vezetô Arukig. Mindaz, ami e helyeken bozótosban, nádasban és rétekben található, ezen szent egyházhoz tartoznak. Mindazokkal együtt, amelyeket már fentebb megírtak, a kegyes király ennek a szent egyháznak adományozta Sumig vásárvámjának harmadát, hasonlóképp Thelena révének és vámjának harmadát. Odaadta továbbá Segisto tavát is. Az istentisztelet serény és fáradhatatlan végzésére,de a szentek dicsôítésére s tiszteletére is szerzetesek seregét gyûjtöttük oda, s királyi bôkezûséggel gondoskodtunk számukra mindenrôl, ami ételükhöz, italukhoz vagy ruházatukhoz szükséges, hogy Isten szolgálatában ne lanyhuljanak vagy ne legyen okuk az ebben való restségre. Hogy pedig idôk folyamán azokra nézve, amiket Krisztus tiszteletére s az ott élôk és a nekik szolgálók eltartására az elôbb mondott egyháznak adtunk, semmiféle patvarkodástól ne szenvedjenek, a jelen hártyán a jegyzô kezével minden egyenként fel van jegyezve. Van tehát húsz eke föld, hatvan háznéppel, húsz szôlômûves szôlôvel, húsz lovas szolga, tíz halász, öt lovász, három gulyás, három juhász, két kanász, két méhész, két szakács, két tímár, két kovács, egy aranymûves, két kádár, két molnár malmokkal, két esztegályos, egy ruhamosó, egy szûcs, tíz szolgáló. Ezeken kívül harmincnégy hirnök lovaikkal, száz tehén, hétszáz juh, száz sertés, ötven kas méh. Ezeken kívül a szerzetesek szükségletére évenként ötven csikót adunk a királyi ménesbôl. Az egyház szolgáinak száma összesen száznegyven háznép. Mindezeket szabad ajándékozással adtuk az elôbb mondott monostornak. S nehogy valaki a következô idôk folyamán bármit ezekbôl megkárosítani vagy visszavonni merészeljen, azt átkunkkal fenyegetjük. Ha pedig valaki rossz tanácstól félrevezetve ezen rendelet áthágója találna lenni, kitaszítva Isten örök büntetéssel sújtsa és kényszerítsék tizenkét font arany megfizetésére. S hogy ezen összeírás érvényes és sértetlen maradjon, pecsétünk rányomásával jelöltük meg, s átadtuk híveinknek megerôsítésre.+ Benedek érsek jele. + Mór püspök jele. + Kelemen püspök jele. + Lázár apát jele. + Gilkó ispán jele. + Zacheus nádor jele. + Vojtek ispán jele. + Miklós püspök jele. András király. + Lajos ispán. + Ernye ispán jele. + Vid ispán jele. + Márton ispán jele. + Illés ispán jele. + András ispán jele. + Fancel ispán jele. + Nana lovász jele. + Koppány bíró jele. + Preca asztalnok jele. + Celu tisztviselô jele. A hétszintes menny és az egész teremtés egy Istene üdvösséghozó megtestesülése ezerötvenötödik esztendejében, amikor az elölmondott gyôzelmes fejedelem királyságának kilencedik esztendejében szerencsésen uralkodott és vele a legnemesebb Béla herceg, állította össze ezt az ünnepélyes oklevelet a boldogságos Miklós fôpap, aki ez idô szerint a királyi udvar jegyzôjeként tevékenykedett, s a király saját kezevonásával hitelesítette a már fentírt tanúk jelenlétében.

Forrás:
A Tihanyi Alapítólevél. Latin szöveg és utószó: Érszegi Géza. Szómagyarázat: Eva Berta és Érszegi Géza.
Magyar fordítás: Holub József és Érszegi Géza.
Szakmailag átnézte: Csóka Gáspár.
Szerkesztette: Sz. Farkas Aranka.
Tihany, 1993.

Holub József és Érszegi Géza fordítása.